Šíření kůrovce na Šumavě

Roman Rychtera


Obsah

1. Úvod
1.1. Stručně o kůrovci
1.2. Některé vlivy na šíření kůrovce
2. PostrgreSQL, Postgis a jejich instalace
2.1. Instalace PostrgreSQL
2.2. Instalace PostGIS
3. Import dat z formátu shapefile do databáze Postgis
4. Vizualizace dat z databáze v programu OpenJUMP
5. Algoritmus pro šíření kůrovce a realizace jeho přepsání
5.1. Procedurální jazyk PL/pgSQL
5.2. Algoritmus pro šíření kůrovce
5.3. Převod algoritmů
6. Závěr práce
Použité zdroje

Abstrakt

Práce se zabývá přepsáním algoritmů pro šíření kůrovce na Šumavě do nekomerční databáze. Cílem je importovat data připravená ve formátu shapefile do databáze PostGIS, vizualizovat tyto data v programu OpenJUMP a převést algoritmy modelující šíření kůrovce připravené pro databázi Oracle Spatial (napsané v PL/SQL) do databáze PostgreSQL s nadstavbou PostGIS (do jazyka PL/pgSQL). Zpracované algoritmy budou sloužit potřebám Národního parku Šumava (NPŠ).