3. Mappae Mundi

3.1. Význam mappae mundi

Středověké mapy jsou známy pod názvem „mappae mundi“ neboli mapy světa. Název pochází z latiny a v jednotném čísle se píše ve tvaru „mappa mundi“. Slovo „mappa“ znamená tkaninu či mapu a slovo „mundi“ znamená svět. Ze současného pohledu mohou mappae mundi vypadat velice primitivně a nepřesně, avšak mappae mundi nikdy nebyly určeny k používání na moři. Tyto mapy ani nepředstírají, že ukazují moře či zemi proporcionálně správně. Jsou spíše schematické a dříve zřejmě sloužily k ilustraci odlišných principů a ke klasickému učení.

Z období středověku se jich dochovalo přibližně 1100. Z nich asi 900 map bylo nalezeno jako součást ilustrovaných rukopisů, převážně ze třináctého století. Těchto map existovalo velké množství druhů od map značně schematických až po mapy složitější a detailnější. I velikost těchto map byla velice proměnlivá. Jednalo se o příruční mapy kreslené na pergamenech až po velké nástěnné mapy. Největší z dochovaných mappae mundi, tedy dříve než byla počátkem čtyřicátých let dvacátého století zničena, měla v průměru přes 3,5 metru.

Větší mappae mundi měly dostatek místa k ilustraci vzdálených pevnin, biblických příběhů, historie, mytologie a exotických ras. Proto se tak ve své formě staly vedlejšími encyklopediemi období středověku a sdělovaly zeměpisné znalosti, utvářené pod vlivem křesťanství. Byla z nich také patrná kombinace víry a empirického poznání. Mappae mundi zobrazovaly svět tradičně jako plochý kruh, ale tento fakt přímo nevylučoval, že kruh mohl být myšlený jako koule.

3.2. Inspirace pro mappae mundi

Bible se bezpochyby stala hlavní inspirací středověkých kartografů. V centru map se zpravidla nacházel Jeruzalém, svaté město křesťanství, ale i židovství a islámu. Z map vyplývala i určitá hierarchie, kde nejsvatější část mapy s rájem a Ježíšem se nacházela na čestném místě nahoře. Kartografové se rovněž snažili do svých map vhodně umístit i další biblická místa. Východní směr byl v křesťanském pojetí vždy nejdůležitější. Například oltář v každém křesťanském kostele byl vždy stavěn směrem na východ a stejně tak byly orientovány i křesťanské mapy tohoto období. Kontinent Asie zaujímal tedy vždy horní polovinu na těchto mapách.

3.3. Mytické motivy

Mezi mytické motivy, které se na středověkých mapách vyskytovaly, patřili například bezústí Astomové nebo Blemmyaové s obličeji na zádech. Častým motivem byl také jednooký Kyklop, dále Hippopodes s koňskými kopyty anebo jeskynní Troglodyté. Zobrazení bájných bytostí způsobilo tendenci vnímat vnější svět spíše jako bájné prostředí a dávat tak přednost iracionálnímu přístupu před vědeckým. Takovýto přístup ale poukazoval na nedostatečné pochopení náboženských témat.