2. Skupiny, komponenty, vrstvy

Skupiny a komponenty jsou entity, které mohou sdružovat jiné entity. Skupiny se běžně používají ke kombinaci několika entit do jedné za účelem kopírování nebo přesunu dané skupiny. Například seskupíme všechny entity tvořící model a model posuneme. [1]

2.1. Charakteristika skupin [1]

 • Rychlý výběr: V případě vybrání Skupiny, se vyberou všechny elementy ve skupině.

 • Izolace geometrie: Entity uvnitř skupin jsou chráněny od ostatního modelu. Geometrie mimo skupinu neovlivňuje geometrii uvnitř skupiny.

 • Organizace modelu: Skupiny mohou být vloženy v jiných skupinách a tvořit tak hierarchický model podskupin.

 • Druh povrchu (materiál): Celé skupině může být přiřazen určitý druh povrchu, který je uložen samostatně od povrchu naneseného na jednotlivé entity ve skupině. (viz dále)

 • Vykreslování os: Skupiny zobrazují své vlastní osy (souřadnicový systém).

 • Přitahování a řezání otvorů: Skupiny se chovají tak, aby je bylo možné správně přitáhnout na daný povrch a stejně tak i v případě vyřezávaných otvorů.

Komponenty jsou skupiny, které se chovají tak, aby je bylo možné vkládat do modelu. Například vytvoříme model domu a vložíme k němu model auta. Jakýkoliv model, který vytvoříme, může být komponentou. [1]

2.2. Charakteristika komponent (navíc k charakteristice skupin) [1]

 • Chování jako instance: Každá kopie komponenty, kterou vložíme do modelu, je považována za instanci popisu komponenty. Popis komponenty je jakýsi návod, který definuje vzhled a chování všech instancí této komponenty. Editováním komponenty editujeme její popis a zároveň tak i všechny její instance. Výjimkou je změna měřítka instance, která ovlivní pouze samotnou instanci.

 • Zlepšení výkonu: Komponenty dovolují efektivněji využívat hardware počítače, protože informace popisující komponentu je uložena pouze jednou a pak referencována na každou instanci této komponenty.

 • Vykreslování os: Komponenty zobrazují své vlastní vnitřní osy, když jsou editovány.

 • Zarovnání a řezání otvorů: Je automaticky definované s vytvořením skupiny.

2.3. Knihovny Komponent

 • Knihovny komponent obsahují předdefinované komponenty, které je možné vkládat do modelu.

 • Komponenty můžeme sami definovat, podle potřeb modelu, na kterém pracujeme.

 • Zároveň je možné vytvořit si vlastní knihovnu komponent složenou z libovolných komponent.

Existuje velká sbírka zvaná „3D Warehouse“, kde uživatelé mohou sdílet vytvořené komponenty.

2.4. Vrstvy

V případě velkých modelů je vhodné pracovat s vrstvami, kde pro jednotlivé vrstvy můžeme nastavit viditelnost a zpřehlednit si tak práci. Do vrstvy můžeme takto přiřadit libovolný element. Příkladem může být vrstva, do které vložíme všechny židle v celém modelu, pojmenujeme ji „židle“ a dočasně skryjeme. [1]

SketchUp umožňuje vytvářet skutečně vypadající modely pomocí komponent, různých druhů povrchů, stínů a stylů.