5. Modelování terénu

SketchUp obsahuje nástroje, pomocí nichž můžeme generovat a upravovat terén. Tyto nástroje jsou běžně spojovány s nepravidelnou trojúhelníkovou sítí (TIN). Obrázek 9 ukazuje TIN se zobrazenou geometrií na povrchu.

Abychom nástroje mohli používat, musíme je nejprve zaponout v „Okno“ (Window) → „Nastavení programu“ (System preferences) → „Rozšíření“ (Extensions) a zaškrtnout „Nástroje pro tvorbu terénu“ (Sandbox Tools).

Obrázek 9. TIN a Google SketchUp. [1]

TIN a Google SketchUp

TIN je v podstatě tvořen spojenými povrchy trojúhelníků. V případě vyhlazení hran získáme hladký povrch. Tato metoda je využitelná nejen v případě tvorby terénu, ale můžeme ji využít například i pro vytvoření lidského obličeje. [1]

Další povrch podobný TIN je „polygonová síť“ (polygon mesh). Ta na rozdíl od TIN obsahuje plochy s více jak třemi vrcholy.

Trojúhelníky v TIN mohou být různě orientovány. Tuto orientaci označujeme pojmem triangulace. Trojúhelníky mohou být orientovány horizontálně a vertikálně. Toto rozdělení je pro „Nástroje pro tvorbu terénu“ (Sandbox Tools) důležité, protože obsahuje funkce pro změnu orientace, za účelem vytvoření hladší nepravidlelné trojúhelníkové sítě (TIN).

5.1. Tvorba TIN

Existuje několik způsobů jak získat vstupní TIN jako podklad pro budoucí model.

tyto způsoby jsou:

  • Vytvořit nebo importovat obrysové linie (vrstevnice) a použít nástroj „Terén z vrstvenic“ (Sandbox From Contours) k vytvoření TIN.

  • Importovat obrázek se situačním plánem a obkreslit jeho vrstevnice pomocí nástroje „Volné kreslení“ (Freehand) a nastavit pro každou vrstevnici správnou výšku a opět využít nástroj „Terén z vrstvenic“ (Sandbox From Contours).

  • Importovat TIN pomocí SketchUp ArcGIS Plug-in. V ArcGIS můžeme referencovat model v příslušném souřadnicovém systému. Tento způsob si ukážeme dále.

  • Importovat soubor s digitálním modelem terénu.

  • Vytvořit TIN pomocí nástroje „Terén z roviny“ (Sandbox From Scratch).

5.2. Upravování TIN

SketchUp obsahuje následující nástroje pro úpravu TIN: [1]

5.2.1. „Terén z roviny“ (Sandbox From Scratch)

Vytvoří TIN jako obdélníkovou rovinu pravidelně rozdělenou trojúhelníky, kterou můžeme modifikovat dalšími nástroji. Viz obrázek 10.

Obrázek 10. „Terén z roviny“ (Sandbox From Scratch). [1]

Sandbox From Scratch

5.2.2. „Terén z vrstvenic“ (Sandbox From Contours)

Vytvoří TIN z vrstevnic (i ručně nakreslených linií) s různými výškami. Viz obrázek 11

Obrázek 11. „Terén z vrstvenic“ (Sandbox From Contours). [1]

Sandbox From Contours

5.2.3. „Jmenný zdvih/pokles“ (Smoove)

Pro velkoplošné úpravy. Umožní zdvihnutí kopců, vytvoření údolí a dalších tvarů. Viz obrázek 12.

Obrázek 12. „Jmenný zdvih/pokles“ (Smoove). [1]

Smoove

5.2.4. „Otisknout“ Stamp

Pro velkoplošné úpravy. Umožní otisknout obrys například budovy do TIN. Viz obrázek 13.

Obrázek 13. „Otisknout“ (Stamp). [1]

Stamp

5.2.5. „Zavěsit“ (Drape)

Pro velkoplošné úpravy. Umožňuje zakrýt obrysy silnic či budov (splynutí jejich roviny a TIN). Viz obrázek 14.

Obrázek 14. „Zavěsit“ (Drape). [1]

Drape

5.2.6. „Zjemnit síť“ (Add Detail)

Malé drobné úpravy. Přidáním nových trojúhelníků umožňuje dělat lokální úpravy. Viz obrázek 15.

Obrázek 15. „Zjemnit síť“ (Add Detail). [1]

Add Detail

5.2.7. „Přehodit hranu“ (Flip Edge)

Malé drobné úpravy. Umožní lokální změnu trojúhelníkové sítě. (přehodí hranu, přetrianguluje) Viz obrázek 16.

Obrázek 16. „Přehodit hranu“ (Flip Edge). [1]

Flip Edge

5.3. „Funkční terén“ (Functional Terrain)

Tento pojem popisuje terén, který uvnitř neobsahuje žádné zpětné ohyby, které by vytvářely převisy či jeskyně. Vytvoříme-li v libovolném místě terénu svislou linii procházející skrz terén, pak tato line, musí terén protnout právě jednou, aby terén byl funkční. Tento pojem zavádíme proto, že nástroj „Jmenný zdvih/pokles“ (Smoove) by mohl vytvořit nečekané výsledky v případě nefunkčního terénu.